Mapa Wiedzy o Kulturze ... czytaj więcej

Mapa Wiedzy o Kulturze prezentuje placówki ...
....

Mapa szkół artystycznych prezentuje sieć szkolnictwa artystycznego
w Polsce, stopnia podstawowego, średniego i wyższego.
Przedstawia ofertę edukacyjną publicznych i niepublicznych
szkół i placówek artystycznych, umożliwiających uzdolnionej artystycznie
młodzieży kształcenie w zakresie m.in. muzyki, plastyki, tańca. czytaj więcej

System kształcenia artystycznego

Szkoły artystyczne umożliwiają szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki.

Szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy odrębny, w stosunku do kształcenia ogólnokształcącego system, za który odpowiada minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zadania ministra wynikające z wypełniania funkcji organu prowadzącego dla części szkół i organu nadzoru pedagogicznego - dla wszystkich szkół artystycznych, realizowane są w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz w Centrum Edukacji Artystycznej.

System tworzą:
 • szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych
 • szkoły artystyczne realizujące równolegle przedmioty artystyczne i przedmioty ogólnokształcące (wg tej samej podstawy programowej i zasad, jak w szkołach ogólnokształcących)
 • placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych
 • bursy - placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • uczelnie artystyczne
Typy szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego:
 • ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
 • ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • szkoła muzyczna I stopnia (bez pionu ogólnokształcącego)
 • szkoła muzyczna II stopnia (bez pionu ogólnokształcącego)
 • policealna szkoła muzyczna
 • ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych (z pionem ogólnokształcącym)
 • liceum plastyczne (z pionem ogólnokształcącym)
 • policealna szkoła plastyczna
 • ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • szkoła sztuki tańca
 • szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury
 • szkoła sztuki cyrkowej
Wykaz zawodów artystycznych, które kształcone są w szkołach artystycznych:
 • muzyk
 • plastyk
 • tancerz
 • aktor scen muzycznych
 • aktor cyrkowy
 • animator kultury i bibliotekarz

Ramy prawne funkcjonowania szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego wyznaczają dwie ustawy: ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Z nich wynikają delegacje do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach, zarówno dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.